SEMINARIUM "DOBRE RZĄDZENIE" - ROK AKADEMICKI 2017/2018

 


21 marca 2018 r.

dr hab. Leszek Kwieciński, Prof. UWr (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Programy strategiczne państwa w obszarze badań i rozwoju technologicznego - doświadczenia polskie

Koreferenci:
dr Seweryn Krupnik (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ)
dr Piotr Kopyciński (Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


10 kwietnia 2018 r.

prof. Bob Jessop (Lancaster University)
High growth, low impact


11 kwietnia 2018 r.

prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
„Uzurpatorskie państwo bezprawia” jako kwintesencja nieliberalnej demokracji
Czy nowy gatunek politologiczny? Jak się bronić przed  predatorem?

Koreferenci:
prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Rafał Lisiakiewicz (Katedra Nauk Politycznych UEK)


16 maja 2018 r.

dr Piotr Lityński (Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Urban sprawl w Polsce: metodologia i wyniki pomiaru, propozycja identyfikacji konsekwencji gospodarczych

Koreferenci:
prof. UAM dr. hab. Paweł Churski (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica (Wydział GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


18 października 2017 r.

dr Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski)
Pomiędzy doganianiem a zostawaniem z tyłu. Rozwój gospodarczy Polski i polskie modernizacje w perspektywie historycznej

Koreferenci:
prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Tomasz Geodecki (Katedra Administracji Publicznej UEK)


8 listopada 2017 r.

dr hab. Andrzej Bukowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Seweryn Rudnicki (Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej, AGH)
Kultury innowacji: jak czynniki kulturowe wpływają na innowacyjność społeczeństw?

Koreferenci:
prof. UEK dr hab. Przemysław Kisiel
(Katedra Socjologii UEK)
prof. UEK dr hab. Jacek Klich (Katedra Administracji Publicznej UEK)


22 listopada 2017 r.

dr hab. Arkadiusz Radwan (Uniwersytet Jagielloński)
BREXIT – strategie, prawne uwarunkowania i perspektywy negocjacji ustąpieniowych

Koreferenci:
dr Adam Michalik (Katedra Handlu Zagranicznego UEK)
dr Marcin Kędzierski (Katedra Studiów Europejskich UEK)

13 grudnia 2017 r.

prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski)
Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego


10 stycznia 2018 r.

prof. Wojciech Nasierowski (University of New Brunswick, Kanada)
Techniczna sprawność działań proinnowacyjnych w Polsce z perspektywy Unii Europejskiej i świata

Koreferenci:
prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica (Katedra Administracji Publicznej UEK)
dr Seweryn Krupnik (Uniwersytet Jagielloński)


11 kwietnia 2018 r.

prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
„Uzurpatorskie państwo bezprawia” jako kwintesencja nieliberalnej demokracji
Czy nowy gatunek politologiczny? Jak się bronić przed  predatorem?

Koreferent:
prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie)