Seminarium "Dobre rządzenie"


Od 2006 r. Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje wykłady w ramach seminarium "Dobre rządzenie" – są to cykliczne spotkania poświęcone problematyce dobrego rządzenia, dotyczące problemów trafnego identyfikowania i skutecznego rozwiązywania problemów społecznych przez organy władzy publicznej, przy udziale interesariuszy.

Idea tego seminarium narodziła się w gronie pracowników Katedry GAP i MSAP UEK już w 2005 r. W jego realizację włączyli się również pracownicy naukowi innych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego). Katedra GAP uznała, że powinnością środowiska akademickiego jest udział w debacie publicznej na temat jakości rządzenia w Polsce. Założono, że najlepszą formułą naszego włączenia się w tę debatę będzie zainicjowanie spotkań seminaryjnych. Spektrum zagadnień prezentowanych w ramach seminarium jest szerokie. Mieszczą się w nim zarówno refleksje o charakterze teoretycznym i metodologicznym, jak i wyniki badań prowadzonych na poziomie samorządów lokalnych i regionalnych. Integralną częścią seminarium jest udział gości zagranicznych. Dbamy bowiem o to, aby zagadnienie dobrego rządzenia lokować w kontekście międzynarodowym. Teksty prezentowane na forum naszego seminarium, po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych, publikowane są w kwartalniku "Zarządzanie Publiczne" – uznanym piśmie naukowym o zasięgu ogólnokrajowym (strona internetowa kwartalnika: www.publicgovernance.pl). Tworzy to przestrzeń zarówno do promocji dorobku osób uczestniczących w spotkaniach naszego seminarium, jak i umożliwia wymianę poglądów dotyczących dobrego rządzenia.
    
Wykłady są otwarte - uczestniczą w nich zarówno studenci UEK, seminarzyści specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna, jak i pracownicy naukowi różnych ośrodków akademickich.     

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie