15 stycznia 2020 r. o godz. 11.30 – Sala Senacka w Budynku Głównym

 

 Efekty wspierania innowacyjności ze środków

Unii Europejskiej w Polsce.

Przegląd badań ewaluacyjnych

 

 Katarzyna Lisek, Anna Szczucka, dr Seweryn Krupnik

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Prezentacja - do pobrania

 


dr Seweryn Krupnik
– adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych) oraz kierownik projektów w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (w latach 2015-2018 kierownik tej jednostki). Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Coach. Obecnie m.in. odpowiada za ewaluację w projekcie Energy-SHIFTS. Social Innovation for EU Energy Policy. Zainteresowania naukowe związane z ewaluacją polityk i programów publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw i innowacyjności, wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu oraz analizą relacji przyczynowo-skutkowych. Najnowszą pasją jest jakościowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w ewaluacji.

 

 

 

Anna Szczucka – ekspertka w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Socjologii. Realizuje doktorat w zakresie implementacji innowacyjnych projektów. Od kilkunastu lat w pracy naukowej i badawczej koncentruje się na obszarach ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, realizacji innowacyjnych projektów w politykach publicznych, a także badaniach rynku pracy, rozwoju kompetencji i metodologii ewaluacji. Obecnie zaangażowana w realizację dwóch dużych projektów ewaluacyjnych obejmujących ocenę skutków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój m.in. w zakresie efektów wzrostu innowacyjności i aktywności B+R przedsiębiorstw (NCBiR, PARP) oraz ewaluację innowacyjnego projektu pozakonkursowego inno_LAB "Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” dla PARP.

Katarzyna Lisek – ekspert i kierownik projektów w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Zajmuje się przede wszystkim ewaluacją programów skierowanych na wpieranie innowacyjności w przedsiębiorstwach. Aktualnie bierze udział w projektach ewaluacyjnych dotyczących pomocy publicznej udzielanej w ramach PO IR przez PARP i NCBR, czy ewaluacji programu inno_LAB ukierunkowanego na stworzenie i przetestowanie nowatorskich narzędzi wsparcia Narodowego Systemu Innowacji. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 


Koreferenci:

dr Bianka Godlewska-Dzioboń (Katedra Polityk Publicznych UEK)

dr Marcin J. Piątkowski (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji UEK)

 

dr Bianka Godlewska-Dzioboń – Absolwentka specjalności: rachunkowość na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008-2018 pracownik Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, początkowo jako kierownik Biura Doskonalenia Zawodowego, następnie jako pracownik naukowy. Od 2017 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych a od 1.02.2019 asystent w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Doktor nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2018 r. za rozprawę pt.: Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich.
Zainteresowania naukowe obejmują m.in. rynek pracy oraz struktury gospodarcze. Ponadto szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: politykami publicznymi, rozwojem kapitału ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji zawodowych.

 

 

 

 

 

dr Marcin J. Piątkowski – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, pracownik badawczo-dydaktyczny (adiunkt) oraz tutor akademicki zatrudniony w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik własnych grantów badawczych oraz autor publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw (szczególnie MŚP), działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, a także funduszy europejskich i polityki spójności UE. Jego zainteresowania badawcze obejmują również aspekty związane z zagadnieniem Przemysłu 4.0 oraz wykorzystaniem technologii informatycznych we współczesnej gospodarce w różnych jej obszarach, m.in. w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w procesach zakupowych oraz w relacjach między firmami a klientami. Wygłaszał gościnne wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Valencia, University of Alicante, ISCTE Lisbon, Pablo de Olavide University (Sevilla), University of Malaga, University of the Balearic Islands. Odbywał staż dydaktyczny w University College London. Ekspert w krajowych i regionalnych programach operacyjnych funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie w Starcie” (2013-2016).

Więcej informacji: autorska strona www, ResearchGate, ORCID.
Najnowszy artykuł:
Piątkowski, Marcin J. (2020). Results of SME Investment Activities: a Comparative Analysis among Enterprises Using and Not Using EU Subsidies in Poland, Administrative Sciences, 10 (1), 1-26. (https://doi.org/10.3390/admsci10010004)

 
 Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.